poniedziałek, marzec 19, 2018

Social icons

 
F icon.svg       g32     256px-Youtube icon.svg     

Oprogramowanie MTS

Opis produktu

 

Oprogramowanie MTS w aktualnie oferowanej wersji MTS ISO extended 7.5 służy do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) do obróbki metali i drewna.

Składa się z kilku modułów, w tym symulatora toczenia TopTurn dla tokarek programowanych w dwóch do pięciu osiach oraz symulatora frezowania TopMill dla frezarek programowanych w trzech do pięciu osiach.

Przystosowane jest także do współpracy z dydaktycznymi obrabiarkami CNC typu Unimat w następujących wariantach:

  • Tokarka Unimat programowana w dwóch osiach (X, Z),
  • Tokarka Unimat programowana w trzech osiach (X, Z, C),
  • Frezarka Unimat programowana w trzech, czterech lub pięciu osiach (X, Y, Z, A/B, C).
Oprogramowanie MTS może być wykorzystane do programowania obrabiarek dydaktycznych Unimat na dwa sposoby:
  • Sposób I: użytkownicy systemu MTS, którzy już posiadają licencje lub nowi nabywcy mogą zainstalować postprocesor MTS-Unimat, który automatycznie tłumaczy napisane w MTS programy na kody NC sterowania obrabiarki Unimat.
  • Sposób II: użytkownik istaluje na swoim komputerze tak zwany klucz programowy sterowania Unimat i za pomocą systemu MTS programuje maszynę bezpośrednio kodami NC sterowania Unimat.

W obydwu przypadkach użytkownik korzysta ze wszystkich walorów dydaktycznych i możliwości systemu MTS.


MTS 01

Moduły

 

TopTurn (symulator toczenia) i TopMill (symulator frezowania)

Z wykorzystaniem modułów TopTurn i TopMill można pisać programy NC w trybie dialogowym lub w trybie interaktywnym na dowolne sterowania CNC i symulować ich realizację w widoku 2D lub w przestrzeni obrabiarki 3D. Ponieważ do realistycznej symulacji z nadzorowaniem kolizji, przedmiot obrabiany, geometria ostrza narzędzia i obrabiarka nie są wystarczające, muszą być pokazane również dokładnie narzędzia wraz z ostrzem, oprawką i uchwytem oraz mocowanie przedmiotu obrabianego i istotne elementy obrabiarki (jak narzędzia sąsiednie w głowicy rewolwerowej, imadło, wrzeciono przechwytujące, podzielnica). Program, który realizowany jest na jednej maszynie bezkolizyjnie, na innej może powodować kolizję.

MTS 02

Zadania te realizowane są poprzez przygotowanie wirtualnej frezarki (TopMill) lub tokarki (TopTurn) w taki sam sposób jak rzeczywistej obrabiarki - z doborem narzędzi, określeniem wartości korekcyjnych narzędzi, zamocowaniem przedmiotu obrabianego oraz określeniem punktu zerowego przedmiotu obrabianego. Moduły TopMill (symulator frezowania) i TopTurn (symulator toczenia) posiadają łatwy w obsłudze i komfortowy dialog przygotowawczy, w którym wszystkie te czynności odwzorowane są w realistyczny sposób na wirtualnym modelu obrabiarki (np.: zetknięcie narzędzia z przedmiotem obrabianym w trybie ręcznym za pomocą kółka ręcznego w celu ustalenia punktu zerowego w danej osi). Wszystkie informacje na temat ustawienia obrabiarki zbierane są w karcie przygotowawczej i zamieszczane w formie bloku komentarza na początku danego programu NC.

 

TopTrain (e-learning)

TopTrain jest modułem e-learningowym w zakresie podstaw CNC, toczenia CNC i frezowania CNC zgodnie z wytycznymi DIN ISO w połączeniu z przestrzenią obrabiarki MTS 3D i symulacją przebiegu obróbki. Program kursów modułu TopTrain obejmuje treści z zakresu programowania obrabiarek CNC dla zawodów mechanicznych począwszy od operatora obrabiarek do inżyniera mechanika. Materiał dydaktyczny do uczenia się w module TopTrain posiada interaktywne zadania do programowania metodą tekstów do uzupełnienia, które po wypełnieniu są natychmiast oceniane dla sprawdzenia postępów w uczeniu się. Można też natychmiast skorygować błędy. Moduł oceniania TopTrain daje możliwość sprawdzania postępów w uczeniu się wszystkich zagadnień zarówno uczącemu się, jak i nauczycielowi.              
MTS 08

 

TopCAT

MTS 14 Za pomocą zintegrowanego z modułami TopMill (symulator frezowania) / TopTurn (symulator toczenia) modułu zarządzania narzędziami TopCAT można korzystać ze wszystkich standardowych narzędzi dla danej obrabiarki, np.: VDI 30, uchwyt 20x20, SK 40 lub Capto 30. Do dyspozycji użytkownika są także poszczególne elementy narzędzi jak: płytki skrawające, uchwyty, oprawki, adaptery, z których można składać własne narzędzia z określeniem ich wartości korekcyjnych i uczyć się znormalizowanego oznaczenia narzędzi.

 

NCTest

Z wykorzystaniem modułu egzaminacyjnego NCTest można przeprowadzać egzaminy z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) metodą tekstu do uzupełnienia zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi ISO / PAL bezpośrednio na komputerze PC. Moduł NCTest dzieli się na tryb przygotowania egzaminu i tryb przeprowadzenia egzaminu. W trybie przeprowadzenia egzaminu można zdefiniować czas rozpoczęcia i czas trwania egzaminu. Po upływie tego czasu nastąpi automatyczna ocena wyników i obliczenie liczby uzyskanych punktów. Programy na bazie których przygotowuje się zadania egzaminacyjne metodą tekstu do uzupełnienia tworzyć można przy użyciu funkcji NCPrint w modułach TopMill (symulator frezowania) oraz TopTurn (symulator toczenia). Zasadniczo moduł egzaminacyjny NCTest można zastosować do każdego języka programowania DIN/ISO-NC, w którym adresy składają się z liter.                                  

MTS 11

 

Moduł TopFix jako rozszerzenie modułu TopMill (symulator frezowania)

MTS 12

    
Oprócz standardowych sposobów mocowania przedmiotu obrabianego na stole frezarki takich jak: uchwyt zaciskowy, imadło, płyta magnetyczna, jako uzupełnienie oferujemy modułowy system mocowania o nazwie TopFix, który umożliwia mocowanie przedmiotu obrabianego za pośrednictwem uchwytów, zderzaków, listew montażowych, docisków, płyt montażowych etc bezpośrednio na stole obrabiarki lub też mocowanie skomplikowanego odlewu za pomocą elementów mocujących.

Moduł TopFix umożliwia w sposób łatwy i szybki zestawienie elementów mocujących do zamocowania przedmiotu obrabianego / surowego odlewu interaktywną metodą graficzną, w sposób gwarantujący nie występowanie błędów montażowych oraz kolizji z elementami mocującymi. Nawet mocowanie bardzo skomplikowanych przedmiotów można łatwo zaplanować i zrealizować.

 

Moduł TopCAM 2D - System programowania tokarek i frezarek

Moduł TopCAM2D jest zintegrowanym systemem 2D-CAD do programowania tokarek i frezarek do obróbki wielostronnej 2½D przy frezowaniu i do kompletnej obróbki tokarskiej z wykorzystaniem napędzanych narzędzi frezarskich i wrzeciona przechwytującego.  Moduł CAM wykorzystuje system zarządzania narzędziami TopCAT.

Generowanie programów odbywa się poprzez łatwy interaktywny dialog, przy którym automatycznie tworzony jest plan obróbki. Jako neutralny system programowania wykorzystuje się wewnętrznie język MTS ISO. Dzięki automatycznemu tworzeniu kart przygotowawczych dla modułów TopMill (symulator frezowania) / TopTurn (symulator toczenia) oraz zastosowaniu postprocesorów utworzone programy można przetłumaczyć na wybrany język sterowania wybranego producenta oraz tak przetłumaczone programy symulować za pośrednictwem kluczy programowych wybranych sterowań konkretnych producentów w modułach TopMill (symulator frezowania) lub TopTurn (symulator toczenia).

    

MTS 13

Moduł TopCAM3D – System programowania frezarek 3D

Moduł TopCAM3D jest uzupełnieniem i rozszerzeniem dotychczasowego modułu TopCAM 2D i pozwala w module TopMill (symulator frezowania) na programowanie 3D obróbki 2½D wielostronnej i obróbki kompletnej na pięcioosiowych centrach obróbkowych z importem plików modeli 3D-Step przedmiotów obrabianych.

MTS 18

Moduł TopCAM3D jest programem do frezowania warstwowego 3D do klasycznej obróbki wielostronnej (kompletnej) części maszyn na pięcioosiowych frezarskich centrach obróbkowych z automatycznym rozpoznawaniem zarysu.
Jako zarysy rozpoznawane są automatycznie: otwory, kieszenie prostokątne, kieszenie okrągłe i dowolne kieszenie konturowe z wyspami, rowki oraz dowolne powierzchnie swobodne z wyspami. Jest im przyporządkowywany automatycznie zabieg obróbki zgrubnej, wykańczającej i zbierania wióra resztkowego. Fazy są rozpoznawane lub można je w uzupełnieniu dołączyć (np. do krawędziowania naroży). System przedstawia propozycje zastosowania odpowiednich narzędzi oraz technologii obróbki i oferuje obszerne algorytmy optymalizacyjne do wyboru narzędzi do obróbki zgrubnej. Można wybierać między następującymi rodzajami frezowania: równolegle do konturu, meandrowo lub spiralnie.
Tworzenie programu następuje albo w pełni automatycznie według strategii obróbki tylko przez zaznaczenie różnych płaszczyzn obróbki na przedmiocie obrabianym, albo użytkownik może na danej płaszczyźnie obróbki wybrać tylko niektóre zarysy i zdecydować o kolejności ich wykonania.
Odpowiedni program NC do wykonania danego detalu pisany jest jednocześnie automatycznie przez moduł TopCAM3D i można go w każdej chwili zasymulować w wirtualnej przestrzeni testowej frezarki w module TopMill (symulator frezowania) w języku programowania wybranego sterowania wybranego producenta (kody NC).

Model MachineAssembler
Nowe modele obrabiarek można definiować z wykorzystaniem dodatkowego modułu MaschineAssembler.

Filmy i Foto